• Mapování a práce v terénu
 • Podpora projekční činnosti
 • 3D modelování budov a území
 • Kontakt
 • Podpora projekční činnosti

  #geodézie #projekce #cad/gis/bim #data #násbaví

  Práci architektů a projektantů považujeme za velmi důležitou, bez nich by totiž žádná stavba nestála. Jejich tvůrčí činnost však vždy vychází z prostorových a popisných dat lokality, ve které tvoří projekt nové stavby nebo rekonstrukci stávajícího objektu. Každý projekt má tedy určitý kontext, který navazuje na prostorové souvislosti lokality. Proto se soustředíme na to, abychom architektům i projektantům dodali věrný, prostorově přesný a správný podklad tak, aby mohli do stávající situace vytvořit nový projekt. Může se jednat o drobnou lokalitu pro stavbu rodinného domu, kde zaměříme budovy, rozhraní povrchů, překážky, vegetaci a viditelné prvky inženýrských sítí. Výstupem je CAD výkres stávající situace rozdělený do vrstev dle požadavků zákazníka.

  výkres situace

  V našich výstupech rozlišujeme stromy podle velikosti na 3 kategorie. Výkresy mohou být 2D nebo 3D, ale vždy je v souřadnicovém systému S-JTSK. Dále může obsahovat vrstevnice nebo digitální model terénního reliéfu. Obsahem výkresu jsou i rozhraní povrchů, zídky, zábradlí, prostě všechno, co se v terénu nachází. Díky automatizaci procesu zpracování máme konstrukční kresbu hotovou už v terénu ve formátu DXF. Výsledná předávka obsahuje technickou zprávu, výkresy DWG nebo DGN a strojově čitelný seznam souřadnic bodů CSV.

  Soustředíme se na spolupráci B2B, tedy poskytujeme součinnost a služby architektonickým studiím, projekčním firmám a jiným geodetickým společnostem.

  výkres situace

  Zaměřujeme stávající situace jako podklad pro projekt nových inženýrských sítí (např. datových pro provozovatele internetového připojení) nebo jako pasport stávajících inženýrských sítí. Vycházíme z potřeb konkrétního zákazníka a reflektujeme datový předpis, který obsahuje definici obsahu výkresů, pojmenování vrstev, styl a barvu liniové kresby. Díky automatizovaným procesům kódování v terénu a zpracování výkresu jsme také schopni vygenerovat výstupy ve výměnných formátech.

  Příprava liniových staveb

  Liniové stavby jsou specifické svým rozsahem. Jako vstupní informaci máme obvykle k dispozici předběžnou navrženou osu komunikace nebo trasu vedení. Podle těchto dat shromáždíme potřebné údaje z katastru nemovitostí a provedeme geodetické zaměření v daném rozsahu od osy nebo trasy. Kromě výkresů situace z geodetického zaměření provádíme také další podklady pro stupně projektové dokumentace DÚR a DSP, jako je záborový elaborát, smlouvy o převodu nemovitosti a další.

  záborový elaborát

  Záborový elaborát pro dopravní stavby je komplexní dílo, které zahrnuje jak geometrické parametry budoucí stavby, tak i popisné tabulkové výstupy z katastru nemovitostí. Důležité je stávající využití parcel, které se projeví ve způsobu ochrany nemovitosti ZPF nebo PUPFL. Rozsah těchto staveb je několik kilometrů. Na jedné stavbě jsme pracovali s 11 katastrálními územími, do zpracování vstupovalo cca 30 tisíc parcel a výsledkem bylo 1400 záborů.

  Masivní data (big data) katastru nemovitostí potřebná pro zpracování výstupů vytěžujeme podle libovolných požadavků zákazníka do podoby výsledných výkresů, map a tabulek. Využíváme automatizované postupy, geodatabázové systémy a vlastní aplikace, pomocí kterých tvoříme finální tabulky v XLSX nebo dokumenty v DOCX. Zároveň chápeme citlivost osobních údajů vlastníků nemovitostí, takže data předáváme jen sdílením v našem cloudu konkrétním osobám, tedy ne přes bezplatné webové aplikace určené ke sdílení souborů, které neprojdou emailovou poštou.

  digitální model terénu

  Digitální model terénu

  Kromě klasického podkladu pro projekt vytváříme také jako výstup našeho měření digitální model terénu, který generujeme z bodů, povinných a lomových hran.

  tabulkové výstupy

  Automatizace dokumentů

  Přílohy větších projektů, jako jsou dokumenty - smlouvy, tabulky, výkazy, přehledy vlastníků nemovitostí, apod. jsme zautomatizovali. Používáme pokročilé metody, které zajistí rychlé strojové zpracování dokumentů DOCX, XLSX nebo PDF bez prodlení a chyb jako jsou překlepy.

  pozemky

  Práce s daty ZPF a PUPFL

  Pracujeme s komplexními daty katastru nemovitostí, včetně stupně ochrany ZPF a PUPFL. Hromadnými postupy zvládneme vytvořit ochranné pásmo lesa a automatizovaně vytvořit například seznam lesních parcel, v jejichž ochranném pásmu se nachází stavba. Na obrázku ukázka ze stavby na 11 katastrálních území.